91. නොකළ යුතු වෙළඳාම් පහ හරි ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤


Q. නොකළ යුතු වෙළඳාම් පහ හරි ද?

A.  මංසවණිජ්ජා = "මස් පිණිස සතුන් වෙළඳාමය" යන්න අටුවාවට අනුව කරන ලද පරිවර්තනයකි. [මංසවණිජ්‌ජාති සූකරමිගාදයො පොසෙත්‌වා තෙසං වික්‌කයො - ඌරුන්, මුවන්, ගවයන් ආදී ඕනෑම තිරිසන් සතෙකු  ඇති දැඩි කොට පසුව (මස් කොට - ටීකාව) විකිණීම.]

සත්තවණිජ්ජා = “සතුන් වෙළඳාමය” යන්න අටුවාවට අනුව කරන ලද පරිවර්තනයක් නොවේ. අටුවාවට අනුව සත්තවණිජ්ජා = මිනිසුන් වෙළදාම = (ඒ අනුව, එය “වහල් වෙළදාම” විය යුතු ය.) (සත්‌තවණිජ්‌ජාති මනුස්‌සවික්‌කයො.)

එහි - http://pitaka.lk/30277/cs,aps “මංස” යනු මස්, මාළු ආදී “සත්ත්ව මාංශය” ලෙස පරිවර්තනය විය යුතු බව “මාගේ පෞද්ගලික අදහසයි”. (“මංසවණිජ්ජා” = මස්, මාළු ආදී “සත්ත්ව මාංශය/මාංශ වෙළදාම”)

එවිට මාගේ පෞද්ගලික අදසේ දිගුව – ‘සත්තවණිජ්ජා’ යනුවෙන් මිනිසුන් වෙළදාම ද වහල් වෙළදාම ද (කුමන හේතුවකට හෝ) “සියලුම” සතුන් වෙළදාම ද අදහස් වන අතර, ‘මංසවණිජ්ජා’ යනුවෙන් මස්, මාළු, බිත්තර ආදී “සියලුම” සත්ත්ව කොටස් වෙළදාම අදහස් වන බව බවයි – (මම නැවත නැවත කියමි) කරුණාකර මෙය “මාගේ පෞද්ගලික අදහස” බව තරයේ සලකන්න.

කෙසේ වෙතත්, අප නිතරම, ත්‍රිපිටකය, අටුවාව හා ටීකාව අනුව පිළිගත යුතු ම ය.

S. සූත්‍රය: "මහණෙනි, උවසුහු විසින් අකරණීය (නොකටයුතු) මෙ වෙණෙදම් පසෙකි. කවර පසෙකින් යත්:

ශස්ත්‍රවාණිජ්‍ය (සත්ත්‍ව හිංසා පිණිස වූ අවි වෙළෙඳාම) ය, සත්ත්‍වවාණිජ්‍ය (වහල් වෙළෙඳාම) ය, මාංසවාණිජ්‍ය (මස් පිණිස සතුන් වෙළෙඳාම) ය, මද්‍යවාණිජ්‍ය (මත්පැන් හා මාදක ද්‍රව්‍ය වෙළෙඳාම) ය, විෂවාණිජ්‍ය (වස වෙළෙඳාම) යි."


අටුවාව: "සත්වැන්නෙහි වණිජ්ජා යනු වෙළඳ කටයුතුයි, උපාසකෙන යනු සරණගිය තැනැත්තා විසිනි, සත්‍ථවණිජ්ජා යනු ආයුධ භාණ්ඩ තනා ඒවා විකිණීමයි, මංසවණිජ්ජා යනු ඌරුමුව ආදීන් පොෂණය කොට ඔවුන් විකිණීමයි, මජ්ජවණිජ්ජා යනු කිසියම් මද්‍යයක් තනා එය විකිණීමයි, විසවණිජ්ජා යනු විෂ තනා එය විකිණීමයි, මෙසේ මේ සියලු වෙළදාම් තමා විසින් කිරීමටත් අනුන් සමාදන් කරවා කිරීමටත් නොවටියි."


සූත්‍රය: ‘‘පඤ්චිමා , භික්ඛවෙ, වණිජ්ජා උපාසකෙන අකරණීයා. කතමා පඤ්ච? සත්ථවණිජ්ජා, සත්තවණිජ්ජා, මංසවණිජ්ජා, මජ්ජවණිජ්ජා, විසවණිජ්ජා - ඉමා ඛො, භික්ඛවෙ, පඤ්ච වණිජ්ජා උපාසකෙන අකරණීයා’’

අටුවාව: "සත‍්තමෙ වණිජ‍්ජාති වාණිජකම‍්මානි. උපාසකෙනාති තිසරණගතෙන. සත්‍ථවණිජ‍්ජාති ආවුධභණ‍්ඩං කාරෙත්‍වා තස‍්ස වික‍්කයො. සත‍්තවණිජ‍්ජාති මනුස‍්සවික‍්කයො. මංසවණිජ‍්ජාති සූකරමිගාදයො පොසෙත්‍වා තෙසං වික‍්කයො. මජ‍්ජවණිජ‍්ජාති යංකිඤ‍්චි මජ‍්ජං කාරෙත්‍වා තස‍්ස වික‍්කයො. විසවණිජ‍්ජාති විසං කාරෙත්‍වා තස‍්ස වික‍්කයො. ඉති සබ‍්බම‍්පි ඉමං වණිජ‍්ජං නෙව අත‍්තනා කාතුං, න පරෙ සමාදපෙත්‍වා කාරෙතුං වට‍්ටති."
https://tipitaka.lk/atta-an-5-4-3-7/44-1/pali

ටීකාව: "සත්තමෙ ¶ සත්ථවණිජ්ජාති ආවුධභණ්ඩං කත්වා වා කාරෙත්වා වා කතං වා පටිලභිත්වා තස්ස වික්කයො. ආවුධභණ්ඩං කාරෙත්වා තස්ස වික්කයොති ඉදං පන නිදස්සනමත්තං. සූකරමිගාදයො පොසෙත්වා තෙසං වික්කයොති සූකරමිගාදයො පොසෙත්වා තෙසං මංසං සම්පාදෙත්වා වික්කයො. එත්ථ ච සත්ථවණිජ්ජා පරොපරාධනිමිත්තතාය අකරණීයා වුත්තා, සත්තවණිජ්ජා අභුජිස්සභාවකරණතො, මංසවිසවණිජ්ජා වධහෙතුතො, මජ්ජවණිජ්ජා පමාදට්ඨානතො. අට්ඨමං උත්තානමෙව."

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll