754. කර්ම රැස් වෙන්නේ කොහොම ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. චක්ඛු ද්වාර චිත්ත වීතියෙ ජවන් සිත් සතක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා - එම ජවන් හතෙන් කර්ම රැස් වේද? නැත්නම් කර්ම රැස් වෙන්නේ මනොද්වාරික ජවන් සිත් වලින්ද?

A. චක්ඛු ද්වාරික සිත් වීථියෙහි ජවන් සිත් 7න් “කර්ම” රැස් වේ - “කර්ම පථ” රැස් නොවේ; එබැවින්, “ප්‍රවෘත්ති විපාක” මිස “ප්‍රතිසන්ධි විපාක” නැත.

මනෝ ද්වාරික සිත් වැල් හතරෙහි ද පළමු තුනෙහි ඇති ජවන් 21 න් “කර්ම” රැස් වේ - “කර්ම පථ” රැස් නොවේ; එබැවින්, “ප්‍රවෘත්ති විපාක” මිස “ප්‍රතිසන්ධි විපාක” නැත.

මනෝ ද්වාරික සිත් වැල් හතරෙහි අවසාන සිත් වැලේ ජවන් 7හි, පළමු ජවන සිතෙන් “කර්ම” රැස් වේ - “කර්ම පථ” රැස් නොවේ; එබැවින්, “ප්‍රවෘත්ති විපාක” මිස “ප්‍රතිසන්ධි විපාක” නැත. අවසාන ජවනයෙන් හා මැද ජවන 5න් “කර්ම” ද රැස් වේ - “කර්ම පථ” ද රැස්; එබැවින්, “ප්‍රවෘත්ති විපාක” හා අවසාන ජවනයෙන් “එක් ප්‍රතිසන්ධි විපාකයක්” ද, මැද ජවන 5න් “ප්‍රතිසන්ධි විපාක 5ක්” ද ඇත.

මනෝ ද්වාරික සිත් වැල් හතරෙහි අවසාන සිත් වැලේ ජවන් 7න්, පළමු වැන්න “දිට්ඨධම්මවීදනීය” වේ, අවසාන එක “උපපජ්ජවේදනීය” වේ, මැද 5 “අපරාපරීයවේදනීය” වේ.

මෙකී චක්ඛු ද්වාරික හා ඊට අදාළ මනෝ ද්වාරික සිත් වැල් හතරෙහි (එකී සිත් වැල් 5හි) ජවන් සිත් 35ක් ලැබෙන අතර, ඉන් 29 කින් “කර්ම” රැස් වේ - “කර්ම පථ” රැස් නොවේ; එබැවින් ඒ 29හි, “ප්‍රවෘත්ති විපාක” මිස “ප්‍රතිසන්ධි විපාක” නැත. ඉතිරි ජවන් 6න් “කර්ම” ද රැස් වේ - “කර්ම පථ” ද රැස්; එබැවින් ඒවායෙහි, “ප්‍රවෘත්ති විපාක” හා “ප්‍රතිසන්ධි විපාක 6ක්” ඇත.


"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴

෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll