පිටු

{සහයෝගය: මෙම වෙබ්අඩවිය ක්‍රියා කරවීමට (Play) හෝ නැවත්වීමට (Pause) හැක.
(වේගය වෙනස් කිරීමට Play Button එක මත කිහිප වරක් Click / Touch කරන්න.)
[Play Button එක හා Pause Button එක මඟින් වේගය අඩු-වැඩි කර ගත හැක.]}

නිවහන


පීඩීඑෆ් පොත | PDF


Donate! | පරිත්‍යාග!


Nota Bene - සැලකිය යුතුයි: 


චතුමහාපදෙසකථා - චතුර් මහා අපදේස කථා.


"අක්මුල් නැති සංසාර ඕඝය තරණය කරන්න"


අනිච්චා දුක්ඛා අනත්තා - අනිත්‍ය යි, දුක යි, අනාත්ම යි.

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴

෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll