319. ආලෝකො උදපාදි?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. "ආලෝකො උදපාදි" යන්නෙහි අර්ථය පැහැදිලි කර දෙන මෙන් කාරැනිකව ඉල්ලා සිටිමි.

A / R. "චක්‌ඛුං උදපාදීති – කෙනට්‌ඨෙන? ඤාණං උදපාදීති – කෙනට්‌ඨෙන? පඤ්‌ඤා උදපාදීති – කෙනට්‌ඨෙන? විජ්‌ජා උදපාදීති – කෙනට්‌ඨෙන? ආලොකො උදපාදීති – කෙනට්‌ඨෙන? චක්‌ඛුං උදපාදීති – දස්‌සනට්‌ඨෙන. ඤාණං උදපාදීති – ඤාතට්‌ඨෙන. පඤ්‌ඤා උදපාදීති – පජානනට්‌ඨෙන. විජ්‌ජා උදපාදීති – පටිවෙධට්‌ඨෙන. ආලොකො උදපාදීති – ඔභාසට්‌ඨෙන.

චක්‌ඛුං ධම්‌මො, ඤාණං ධම්‌මො, පඤ්‌ඤා ධම්‌මො, විජ්‌ජා ධම්‌මො, ආලොකො ධම්‌මො. ඉමෙ පඤ්‌ච ධම්‌මා ධම්‌මපටිසම්‌භිදාය ආරම්‌මණා චෙව හොන්‌ති ගොචරා ච. යෙ තස්‌සා ආරම්‌මණා තෙ තස්‌සා ගොචරා. යෙ තස්‌සා ගොචරා තෙ තස්‌සා ආරම්‌මණා. තෙන වුච්‌චති – ‘‘ධම්‌මෙසු ඤාණං ධම්‌මපටිසම්‌භිදා’’.
http://thripitaka.org/view/bjts/ap3/136

A. බොහෝ දෙනාගේ හිත සුව (නිවැරදි/ගැඹුරු දැනුමාවබෝධය) පිණිස, අපේ පින්වත් හාමුදුරුවන්/ස්වාමීන් වහන්සේලා (වහන්සේ නමක් හෝ ඇතැමෙක්) පහත පාලි පාඨ, සිංහලට පරිවර්තනය කරත්වා!

1. ‘‘චක්‌ඛුං උදපාදීති දස්‌සනට්‌ඨෙන. ඤාණං උදපාදීති ඤාතට්‌ඨෙන. පඤ්‌ඤා උදපාදීති පජානනට්‌ඨෙන. විජ්‌ජා උදපාදීති පටිවෙධට්‌ඨෙන. ආලොකො උදපාදීති ඔභාසට්‌ඨෙන. චක්‌ඛුධම්‌මො දස්‌සනට්‌ඨො අත්‌ථො. ඤාණධම්‌මො ඤාතට්‌ඨො අත්‌ථො. පඤ්‌ඤාධම්‌මො පජානනට්‌ඨො අත්‌ථො. විජ්‌ජාධම්‌මො පටිවෙධට්‌ඨො අත්‌ථො. ආලොකො ධම්‌මො ඔභාසට්‌ඨො අත්‌ථො’’

2. “චක්‌ඛුං උදපාදීති – කෙනට්‌ඨෙන? ඤාණං උදපාදීති – කෙනට්‌ඨෙන? පඤ්‌ඤා උදපාදීති – කෙනට්‌ඨෙන? විජ්‌ජා උදපාදීති – කෙනට්‌ඨෙන? ආලොකො උදපාදීති – කෙනට්‌ඨෙන? චක්‌ඛුං උදපාදීති – දස්‌සනට්‌ඨෙන. ඤාණං උදපාදීති – ඤාතට්‌ඨෙන. පඤ්‌ඤා උදපාදීති – පජානනට්‌ඨෙන. විජ්‌ජා උදපාදීති – පටිවෙධට්‌ඨෙන. ආලොකො උදපාදීති – ඔභාසට්‌ඨෙන.

3. චක්‌ඛුං ධම්‌මො, ඤාණං ධම්‌මො, පඤ්‌ඤා ධම්‌මො, විජ්‌ජා ධම්‌මො, ආලොකො ධම්‌මො. ඉමෙ පඤ්‌ච ධම්‌මා ධම්‌මපටිසම්‌භිදාය ආරම්‌මණා චෙව හොන්‌ති ගොචරා ච. යෙ තස්‌සා ආරම්‌මණා තෙ තස්‌සා ගොචරා. යෙ තස්‌සා ගොචරා තෙ තස්‌සා ආරම්‌මණා. තෙන වුච්‌චති – ‘‘ධම්‌මෙසු ඤාණං ධම්‌මපටිසම්‌භිදා’’

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴

෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll