611 - Homosexuality – Is It OK?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. Homosexuality – Culturing or Legalizing will do the trick/rest? (By a Buddhika.)
[Derived from - Hi Writer of this website, Thank you very much for maintaining this website and sharing knowledge. I am really thankful for the effort of giving answers based on what is in Sutta rather than sharing personal opinions. There are no many websites like this and really appreciate the effort and may the triple gem bless you and may you attain nibbana..!]

සමලිංගික ද? (මෙය ද කියවන්න)

{Q. I need to know... Is same sex love relationship wrong, bad relationship according to Buddhism? I hope your kind answers. Thank you! - A.}

A. [Hi Buddhika! Thanks for being investigative & wishful!
(And of course, thanks for the appreciation and wish.)]

On one hand, this Dhamma is pretty simple – Just think of this, whatever / whenever you think / say / do is divided into the wholesome or the unwholesome based on greed (craving) / hatred / ignorance or none-craving / loving-kindness / wisdom. (A. There is an Exception: Wishing liberation is always wholesome, no matter what the base, I guess.
If my memory is correct, The Tipitaka says wishing liberation even with / based on Greed / Lobha, yet it is wholesome. (The Source to be given.)

It doesn’t matter culture, law, one’s personal view, etc. or whatever; what matters is pollution or purification of the mind, based on the exact moment whatever (and whenever) you do / say / think, and as we know - greed (craving) / hatred / ignorance doesn’t purify one’s mind and vice versa.
[This Theory applies to all beings / conditions / actions.]

On the other hand, this dhamma is quite sharp that one may fail to (microscopically) analyze (one’s) mind dhammically – can’t help!

After all, artificially-human-created law or culture or etc. doesn’t count at all, and what counts is Natural-Universal-Law which is The Dhamma (that The Greatest The Lord Buddha Preached).
[Buddhism = things as they are, actions how they happen, and how universe works.]

When we come to the Commentaries, they too, are not illustrated based on any culture etc. But on The Dhamma (in other words, on Universal-Law or Universal-Culture etc.) preventing unnecessary personal descriptions that may arise based on county, peoples (nation), time, etc. – in this case, law and culture.

“මිච්ඡාධම්මොති පුරිසානං පුරිසෙසු ඉත්ථීනඤ්ච ඉත්ථීසු ඡන්දරාගො = මිථ්‍යා ධර්මය (පුරුෂයන් පුරුෂයන් කෙරෙහිත් ස්ත්‍රීන් ස්ත්‍රීන් කෙරෙහිත් උපදවන රාගය)”.
[මෙය ද කියවන්න]

Apropos Misconducting - Actions related to sensation/pain (Kamma) and Actions directly related to (next) birth (Kamma Patha) play a huge role, and the term “Misconduct” is also quite sensitive, these may give you better idea –
R. "කාම මිථ්‍යාචාරය යනු කාමයෙහි වරදවා හැසිරීම ය. නොහොත් ලෝක චාරිත්‍ර‍යට අනුකූල නො වන පරිදි කාමයෙහි හැසිරීම ය. සැමියකු විසින් හෝ මා පිය සහෝදරාදීන් විසින් හෝ ආරක්ෂා කරන්නා වූ ස්ත්‍රියක හා බලයෙන් හෝ සතුටු කරවා ගැනීමෙන් හෝ කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් පුරුෂයනට කාමමිථ්‍යාචාර පාපය වේ. තමන් රක්ෂා කරන්නා වූ පුරුෂයකු සිටිය දී පරපුරුෂයන් හා කාමයෙහි හැසිරීමෙන් ස්ත්‍රීන්ට කාම මිථ්‍යාචාර පාපය වේ. හිමියන් නැති මා පියාදීන් විසින් රක්ෂා කරන ස්ත්‍රීන් හා කාමයේ හැසිරීමෙන් පුරුෂයන්ට පමණක් කාමමිථ්‍යාචාර පාපය වේ. සැමියකු විසින් රක්ෂා කරන ස්ත්‍රියක හා කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙදෙනාට ම පාපය වේ.

(1) සේවනය නො කළ යුතු ස්ත්‍රියක හෝ පුරුෂයකු වීම ය. (2) සේවන චිත්තය ඇති වීම ය. (3) සේවනයට උත්සාහ කිරීම ය. (4) සේවනය ඉවසීම හෙවත් එහි ආස්වාදය විඳීම ය යන අංග සතර සම්පූර්ණ වීමෙන් කාම මිථ්‍යාචාර කර්මය වේ. ප්‍රයෝග විසින් වනාහි ස්වහස්තික ප්‍රයෝගයෙන් ම මෙය සිදු වේ. අනුන් ලවා ප්‍රාණඝාතය කරවීමෙහි දී කරවන්නා හට ද කර්මය සිදුවන්නාක් මෙන් මෙය අනුන් ලවා කරවීමෙන් සිදුවන කර්මයක් නො වේ. අනුන්ගේ නියෝගයකින් කළේ ද කර්මය කළ අයට මිස අණ කළ අයට හිමි නො වේ."

R. "යෝනි මාර්ග - ගුද මාර්ග - මුඛ මාර්ග යන මාර්ගත්‍රයෙන් එකක මෛථුන සේවන චිත්තයෙන් තමාගේ අංගජාතය තල ඇටයක් පමණ දුරට වුව ද ප්‍රවේශ කිරීමෙන් මේ සිකපදය බිඳේ. සේවන චිත්තය ය, මාර්ගයෙක්හි ස්වීය මාර්ගය ප්‍රවේශ කිරීම ය කියා මෙහි අංග දෙකකි. අනුන් විසින් බලහත්කාරයෙන් ප්‍රවේශ කිරීමේදී නො ඉවසුව හොත් සික පදය නො බිඳේ. ඉවසුව හොත් බිඳේ. අයථා මෛථුනයෙන් සිකපදය නො බිඳේ."

To finalize, I guess, (my personal view is), yet according to Dhamma, - Homosexuality can breed both the Kamma and Khamma Patha for boys/men, while Kamma Only for girls/women.
[Also, masturbation breeds Kamma Only for both the boys and girls (no exception for bisexual persons too).]

{I repeat – “After all, artificially-human-created law or culture or etc. doesn’t count at all, and what counts is Natural-Universal-Law which is The Dhamma (that The Greatest The Lord Buddha Preached).}

May The Noble Triple Gem Bless You!
[May You Attain The Supreme Bliss, The Nibbana Soon!]

Thanks a lot!

T / Q. "I assume your conclusion below regarding homosexuality is based on the interpretation of කාම මිථ්‍යාචාරය.

Extracted: "To finalize, I guess, (my personal view is), yet according to Dhamma, - Homosexuality can breed both the Kamma and Khamma Patha for boys/men, (සැමියකු විසින් හෝ මා පිය සහෝදරාදීන් විසින් හෝ ආරක්ෂා කරන්නා වූ ස්ත්‍රියක හා බලයෙන් හෝ සතුටු කරවා ගැනීමෙන් හෝ කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් පුරුෂයනට කාමමිථ්‍යාචාර පාපය වේ ) while Kamma Only for girls/women" (හිමියන් නැති මා පියාදීන් විසින් රක්ෂා කරන ස්ත්‍රීන් හා කාමයේ හැසිරීමෙන් පුරුෂයන්ට පමණක් කාමමිථ්‍යාචාර පාපය වේ.)

My view is that, regardless of the gender (Male or female), homosexuality is something that everyone should be refraining from based on මිථ්‍යා ධර්මය and i am not sure about your conclusion that the homosexuality only breeds kamma for women and both Kamma and Khamma patha for men. I don't think above interpretation for කාම මිථ්‍යාචාරය can be applied to explain homosexuality as it ( homosexuality ) is already considered as මිථ්‍යා ධර්මය and hence no need to say how it becomes මිථ්‍යාචාරය because it is already treated as so. So the interpretation above for කාම මිථ්‍යාචාරය probably is applicable to traditional heterosexual relationships.

So according to the above, if a girl is not married (හිමියන් නැති මා පියාදීන් විසින් රක්ෂා කරන ස්ත්‍රීන් හා කාමයේ හැසිරීමෙන් පුරුෂයන්ට පමණක් කාමමිථ්‍යාචාර පාපය වේ), does that mean she can sleep around with multiple partners as it won't breed khamma Patha but just the Kamma for women?"

A. To be honest, my conclusion didn’t come from where you thought of or pointed out.

Q. 01. If someone was born as a homosexual, does that mean that person's only way forward to the life is to be a bachelor until the death?

A. As homosexuality is treated as Micca-Dhamma, a born-homosexual means (I think) he/she already is experiencing a fruit of Bad-Kamma in past life/lives – especially a fruit of misbehaving in sex, so unfortunately no way out.
[The only way out is, behaving in Samma-Dhamma – which is, anyhow, having legal sex with the opposite sex – as a result of having sex or even thinking to have sex with the opposite sex (a heterosexual relationship), might change the homosexual mentality (that arises as a fruit of Bad-Kamma), the mentality leads to heterosexuality / marriage preventing being a bachelor forever.]

Q. 02. Sorry, I don't understand why? That is two completely different approaches based on the gender. I would kindly like to hear your thoughts as to why.
"if a girl is not married .... does that mean she can sleep around with multiple partners as it won't breed khamma Patha but just the Kamma for women?"

Q. Quote "Q. I don't understand why? That is two completely different approaches based on the gender. khamma Patha but just the Kamma for women?" Unquote.
I just knew the fact based on this question and now have the same question. I would like to read more to find myself. Could you please mention the sources? Thank you.

A. I am not too sure about sources. “… Any girl is not married and protected by the parents or so on whose Touch counts as ownerless, …” – this answer is definitely according to The Dhamma – that’s for sure.
(You may research yourself … Thanks!)

A. We found a source, which is called “Abhidharmartha Pradeepika”, one of the sources that is dependable – at least for us.
(https://tipitaka.lk/library/22 - Page 480)

A. According to Dhamma, in fact, apropos the girl, misbehaving in sex completely depends on Touch. Any girl is not married and protected by the parents or so on whose Touch counts as ownerless, that’s why misbehaving in sex with someone like that becomes Men-Only-KammaPatha. It’s only a rule about how the precept breaks, and, by no means it motivates or says that the girl can sleep around and so on and so forth, as even just Kamma has huge impact – As we know, the Kamma can make you ill both mentally and physically, unnecessary problems, abnormal addictions etc. In short, it can completely destroy your worthy life.
[Think! The girl is already a girl (birth as a woman) - “The evil effects of unchastity are - having many enemies, getting undesirables wives / husbands, birth as a woman or as an eunuch …”]
And, there is every possibility that The Kamma leads to The Kamma Patha, and also, to the rest of the Kamma Pathas as well, so, better (I mean best) be refraining from Both The Kamma and The Kamma Patha.

N.B. {“I guess it is Ok to be inquisitive and investigative.”
I stress – Of course it is more than OK to be so, but, Please don’t go ahead emailing us; we are not answering questions (Related to this website - https://dhamma.lk.ingreesi.com/) in this way, instead, Please be kind enough to post your question(s) to Our Group – though I understand that yours may be approved or not and may be answered or not as you intended; but, most probably, would be approved and answered by An admin or a moderator or someone.
Thanks for understanding!}

"May The Noble Triple Gem Bless You!
[May You Attain The Supreme Bliss, The Nibbana Soon!]

Thanks a lot!"

{"තත්ථ අගමනීයට්ඨානං නාම – පුරිසානං තාව මාතුරක්ඛිතා, පිතුරක්ඛිතා, මාතාපිතුරක්ඛිතා, භාතුරක්ඛිතා, භගිනිරක්ඛිතා, ඤාතිරක්ඛිතා, ගොත්තරක්ඛිතා, ධම්මරක්ඛිතා, සාරක්ඛා, සපරිදඬාති මාතුරක්ඛිතාදයො දස; ධනක්කීතා, ඡඳවාසිනී, භොගවාසිනී, පටවාසිනී, ඔදපත්තකිනී, ඔභටචුඹටා, දාසී ච භරියා, කම්මකාරී ච භරියා, ධජාහටා, මුහුත්තිකාති එතා ධනක්කීතාදයො දසාති වීසති ඉත්ථියො. ඉත්ථීසු පන ද්වින්නං සාරක්ඛසපරිදඬානං, දසන්නඤ්ච ධනක්කීතාදීනන්ති ද්වාදසන්නං ඉත්ථීනං අඤ්ඤෙ පුරිසා ඉදං අගමනීයට්ඨානං නාම."}

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll