452. “ජීවිත සංඛාර”, “ආයු සංඛාර” හා “භව සංඛාර”?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

[මෙය සඳහා සහ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය සඳහා ද මූල්‍යමය අනුග්‍රහය - (Ven.) Bhante Randombe Suneetha.]

Q.  මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය ඇසුරිනි - “ජීවිත සංඛාර” (ජීවිත සංස්කාර), “ආයු සංඛාර” (ආයු සංස්කාර) හා “භව සංඛාර” (භව සංස්කාර) වෙන වෙන ම පැහැදිළි කොට, ඒවායේ “සංඛාර” යන්නෙහි ඇති අරුත ද දක්වා, ඒවාට නාම-රූප ධර්මයන්ගේ ඇති සබඳතාවය ද පෙන්වාදෙන්න. (සැමට පිං!)

[āyusankhāra, jīvitasankhāra, bhava sankhāra, nāma-rūpa samaga sambanda wanne keseda? mehi sankhāra yanu kumakda pilibada - mulassra sahitawa lipiyak ewnnenam godk pin.]

A / S. [පහත පැහැදිලිකිරීම් අනුසාරයෙන් (ද පහළ ම පිංතූරය හා අභිධර්මානුකූලව) නාම-රූප ධර්මයන්ගේ ඇති සබඳතාවය ගලපාගත යුතුයි!]

"ජීවිත සංඛාරං මෙහි ජීවිතයද ජීවිත සංඛාරයයි. යමකින් ජීවිතය සකස් කෙරේද, සිඳෙන දෙය ගලපා තබයිද ඒ ඵලසමාපත්ති ධර්මයත් ජීවිත සංඛාර නම් වේ. මෙහිදී එය අදහස් කෙරේ.
ජීවිතසඞ්ඛාරන්ති එත්ථ ජීවිතම්පි ජීවිතසඞ්ඛාරො. යෙන ජීවිතං සඞ්ඛරියති ඡිජ්ජමානං ඝටෙත්වා ඨපියති, සො ඵලසමාපත්තිධම්මොපි ජීවිතසඞ්ඛාරො."

ජීවිත සංඛාර තුනකි = පහළ ම පිංතූරය බලන්න!
"තයො ජීවිතසඞ්ඛාරාති ආයු ච උස්මා ච විඤ්ඤාණඤ්ච. ආයූති රූපජීවිතින්ද්‍රියං අරූපජීවිතින්ද්‍රියඤ්ච. උස්මාති තෙජොධාතු. විඤ්ඤාණන්ති පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං."

"ආයුසංඛාරා ආයුෂය ජීවිතේන්‍ද්‍රියමයි.
ආයුසඞ‍්ඛාරාති ආයුමෙව."
["... තත්ථ තත්ථ භවෙ පවත්තං ආයුං."

“ආයුසංඛාරං” යනු රූප ජීවිතින්‍ද්‍රිය සඳහා කියන ලදී. එය ඊට වඩා ශීඝ්‍රයෙන් ගෙවී යයි. අරූප ධර්මයන්ගේ භේදය වනාහි පැනවීමට - දැක්වීමට පවා නොහැක.
ආයුසඞ‍්ඛාරාති රූපජීවිතින්‍ද්‍රියං සන්‍ධාය වුත‍්තං. තඤ‍්හි තතො සීඝතරං ඛීයති. අරූපධම‍්මානං පන භෙදො න සක‍්කා පඤ‍්ඤාපෙතුං."

"භව සංඛාරං නැවත භවයක් සකස් කරන්නා වූ
භවසඞ‍්ඛාරන‍්ති පුනබ‍්භවසඞ‍්ඛාරණකං."

"භවසංඛාරං යනු භවගාමී වූ කර්මය.
භවසඞ‍්ඛාරන‍්ති භවගාමිකම‍්මං."

"භව සඞ්ඛාරං = පුනර්භවයේ හේතුව වූ සංස්කාරය
භවසඞ්ඛාරන්ති පුනබ්භවස්ස සඞ්ඛාරං."

"භවසඞ්ඛාරො යනු භවය සංස්කරණය කරන කර්‍මයයි.
භවසඞ්ඛාරොති භවසඞ්ඛරණකම්මං."

A. සරලව, 

"ජීවිතසඞ්‌ඛාරං (ජීවිත සංස්කාරය) = දිවිය/ජීවිතය / දිවි පවත්වනු සමත් පලසමවත/ඵලසමවත.
ආයුසංස්කාරය (ආයු සංස්කාරය) = ආයුෂය.
භවසඞ්‌ඛාර (භව සංස්කාරය) = භවසංස්කාර (භවගාමී) කර්මය."

https://www.thripitakaya.org/sutta/index/21

https://pitaka.lk/main/?n=16120

T / S. "ජීවිතසඞ්ඛාරන්ති එත්ථ ජීවිතම්පි ජීවිතසඞ්ඛාරො. යෙන ජීවිතං සඞ්ඛරීයති ඡිජ්ජමානං ඝටෙත්වා ඨපීයති, සො ඵලසමාපත්තිධම්මොපි ජීවිතසඞ්ඛාරො."
https://tipitaka.app/?a=he2-94-si

"චත්තාරො මහාභූතාති එත්ථ තයො පච්චයා පඨමං වුත්තායෙව. තයො ජීවිතසඞ්ඛාරාති ආයු ච උස්මා ච විඤ්ඤාණඤ්ච. ආයූති රූපජීවිතින්ද්‍රියං අරූපජීවිතින්ද්‍රියඤ්ච. උස්මාති තෙජොධාතු. විඤ්ඤාණන්ති පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං. එතානි හි උපරූපරි ජීවිතසඞ්ඛාරං සඞ්ඛරොන්ති පවත්තෙන්තීති ජීවිතසඞ්ඛාරා. සහජාතපච්චයා හොන්තීති අරූපජීවිතින්ද්‍රියං පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණඤ්ච සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානඤ්ච හදයරූපස්ස ච අඤ්ඤමඤ්ඤසහජාතපච්චයා හොන්ති, තෙජොධාතු තිණ්ණං මහාභූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤසහජාතපච්චයො හොති, උපාදාරූපානං සහජාතපච්චයොව, රූපජීවිතින්ද්‍රියං ¶ සහජාතරූපානං පරියායෙන සහජාතපච්චයො හොතීති වෙදිතබ්බං. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා හොන්ති, නිස්සයපච්චයා හොන්තීති ද්වයං අරූපජීවිතින්ද්‍රියං පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණඤ්ච සම්පයුත්තඛන්ධානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා හොන්ති. අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයපච්චයා හොන්තීති වුත්තනයෙනෙව යොජෙත්වා වෙදිතබ්බං. විප්පයුත්තපච්චයා හොන්තීති අරූපජීවිතින්ද්‍රියං පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණඤ්ච පටිසන්ධිරූපානං විප්පයුත්තපච්චයා හොන්ති. රූපජීවිතින්ද්‍රියං පන අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිප්පයුත්තපච්චයත්තෙ න යුජ්ජති. තස්මා “තයො ජීවිතසඞ්ඛාරා”ති යථාලාභවසෙන ¶ වුත්තං. නාමඤ්ච රූපඤ්ච වුත්තනයෙනෙව චතුපච්චයත්තෙ යොජෙතබ්බං. චුද්දස ¶ ධම්මාති පඤ්චක්ඛන්ධා, චත්තාරො මහාභූතා, තයො ජීවිතසඞ්ඛාරා, නාමඤ්ච රූපඤ්චාති එවං ගණනාවසෙන චුද්දස ධම්මා. තෙසඤ්ච උපරි අඤ්ඤෙසඤ්ච සහජාතාදිපච්චයභාවො වුත්තනයො එව. සම්පයුත්තපච්චයා හොන්තීති පුන එකවත්ථුකඑකාරම්මණඑකුප්පාදඑකනිරොධසඞ්ඛාතෙන සම්පයුත්තභාවෙන උපකාරකා හොන්ති."

"න ච තං කාමාදිභවාභිසඞ්ඛාරකන්ති තතො විසෙසනත්ථං “සම්භව”න්ති වත්වා “භවසඞ්ඛාර”න්ති වුත්තං."

"සවිපාකම්පි සමානං පවත්තිවිපාකමත්තදායිකම්මං සවිපාකට්ඨෙන සම්භවං, න ච තං කාමාදිභවාභිසඞ්ඛාරකන්ති තතො විසෙසනත්ථං “සම්භව”න්ති වත්වා “භවසඞ්ඛාර”න්ති වුත්තං."

{Keywords: "භගවාපි ඵලසමාපත්තිං නිරොධසමාපත්තිඤ්ච
ඵලසමාපත්තිං වා නිරොධසමාපත්තිං
ඵලසමාපත්තිනිරොධසමාපත්තිවසෙන පන සාතිසයාති ආහ “ඵලසමාපත්තිං වා නිරොධසමාපත්තිං වා”ති.

මග්ගස්ස ¶ එකචිත්තක්ඛණිකත්තා, ගොත්‍රභුආදීනඤ්ච ආරම්මණමත්තත්තා න තෙසං වසෙන සාතිසයා නිබ්බුතිසුඛසම්ඵුසනා, ඵලසමාපත්තිනිරොධසමාපත්තිවසෙන සාතිසයාති ආහ “ඵලසමාපත්තිං වා නිරොධසමාපත්තිං වා පවිසිත්වා”ති. ඵලපරියොසානො හි නිරොධොති."}

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll