271. නිස්සත්තෝ, නිජ්ජීවෝ, සුඤ්ඤෝ?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. පංචස්කන්දය සත්වයකු නොවන බැවින් නිස්සත්ව නිජ්ජීව යන්නෙන් හැදින්වේ. ඒ පිලිබදව සදහන් විස්තර, මුලාශ්‍ර හා ත්‍රිපිටක සුත්රයන් ලබාදිය හැකිද?

A / R. "සබ්බො රූපකායො ධාතුමත්තතො උපට්ඨාති සුඤ්ඤො නිස්සත්තො නිජ්ජීවො යන්තං විය යන්තසුත්තෙන අපරාපරං පරිවත්තමානො."
"සුඤ්ඤොති අත්තසුඤ්ඤො. තතො එව නිස්සත්තො."

{“… නිස්සත්තො, නිජ්ජීවො, සුඤ්ඤො, …” ?
https://pitaka.lk/books/rc/Shasanavatharanaya.htm
“ … සුඤ්‌ඤො නිස්‌සත්‌තො නිජ්‌ජීවො …” ?
http://tipitaka.org/sinh/cscd/e0103n.att11.xml}

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll