728. පාටට ආස ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤


Q. මම හමේ වර්ණයට ඉතා ප්‍රියයි, හැම වර්ණයකටම ආසයි. කලු, සුදු, තලේලු, රන්වන්පාට. මට ඔනේ මේ හමේ වර්ණයට රාගය ඇතිවෙන එක අඩු කරගන්න, මම වර්ණයට ඇතිවෙන රාගය අඩු කරගන්න මනසිකාරය කල යුත්තේ කෙසෙද?

A. 1. ඇසට පෙනෙන්නේ කුසල කර්මයෙන් / පිනෙන් (කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන්) හටගත් සමේ වර්ණයයි - ඇසට එය කොහොමත් ප්‍රිය ය.

2. එහෙත් සම සැදී ඇත්තේ (ඉතා පිළිකුල් ශුක්‍රාණු හා ඩිම්බ එක්වූ යුක්තාණු සහ බලු වමනයක් බදු ආහාර නමැති) පිළිකුල් දෙයින් පිළිකුල් ලෙස ය.

ඇසට පෙනෙන්නේ සමේ වර්ණය (වර්ණ සටහන] ම පමණි; “සම/හම” අත ගෑවොත් අසු වන්නේ වෙනත් ධාතු තුනකි; ඇඟේ හෝ අංග, ප්‍රත්‍යංගවල හැඩය අතට අසු නොවේ - හැඩය (පැහැසටහන) අසුවන්නේ ද ඇසට හා සිතට ම පමණි; සිපගතහොත් හෝ ලෙව කෑවොත් හෝ ... - ඒ අර පිළිකුල් (ජරා) දෙය යි.

මේ කාරණා වෙන්කොට නුවණින් නිතරම බලන්න / නුවණින් නිතරම විමසන්න / නුවණින් නිතරම සිතන්න.

# එනම්: ශුද්ධාෂ්ටකවලින් සෑදෙන සටහනක/හැඩයක:

පඨවිරූපය: ගෝචර වන්නේ අතට ආදියට හා සිතට ම පමණි.
ආපෝරූපය: ගෝචර වන්නේ සිතට ම පමණි. 
තේජෝරූපය: ගෝචර වන්නේ අතට ආදියට හා සිතට ම පමණි.
වායෝරූපය: ගෝචර වන්නේ අතට ආදියට හා සිතට ම පමණි.
වර්ණරූපය: ගෝචර වන්නේ ඇසට හා සිතට ම පමණි. 
ගන්ධරූපය: ගෝචර වන්නේ නහයට හා සිතට ම පමණි.
රසරූපය: ගෝචර වන්නේ දිවට හා සිතට ම පමණි.
ඕජාරූපය: ගෝචර වන්නේ සිතට ම පමණි.

# "රූපයන් උපදිනුයේ ද සමූහ වශයෙනි. සමූහයකට සම්බන්ධ නොවී තනි ව රූපයකට නො ඉපදිය හැකි ය. එක් ව උපදින රූප සමූහයන්ට රූප කලාප ය යි කියනු ලැබේ. පඨවිරූපය, ආපෝරූපය, තේජෝරූපය, වායෝරූපය, වර්ණරූපය, ගන්ධරූපය, රසරූපය, ඕජාරූපය යන මේ අට එකිනෙක ගැටී සම්බන්ධ වී එක් පිණ්ඩයක් වී උපදී. ඒ පිණ්ඩයට ශුද්ධාෂ්ටක කලාපය යි කියනු ලැබේ."


# "අතෙහි වර්ණ රූපය ද ඇත්තේය. ගන්ධ රූපය ද ඇත්තේය. රස රූපය ද ඇත්තේ ය. ස්ප්‍ර‍ෂ්ටව්‍ය රූපය ද ඇත්තේ ය. කායප්‍ර‍සාද රූපය ද ඇතතේ ය. ජීවිත භාව ආකාශ ඕජා රූපයෝ ද ඇත්තාහ. අත දෙස බැලුව හොත් ඇසට පෙනෙන්නේ අතෙහි වර්‍ණ රූපය ය. ඉතිරි රූපයෝ ඇසට නො පෙනෙති. අත නාසයට ළං කළ හොත් දැනෙන්නේ එහි ගන්ධ රූපය ය. දිව ගා බැලුව හොත් දැනෙන්නේ එහි රස රූපය ය. එක් අතකින් අනික් අත අල්ලා බැලුව හොත් දැනෙන තද හෝ මොළොක් ගතිය ද සිසිල් හෝ උණුසුම් ගතිය ද පිම්බී ඇති ගතිය ද ස්ප්‍ර‍ෂ්ටව්‍ය රූපය ය. ඒ ඒ ඉන්ද්‍රියයන්ට විෂය වන අතෙහි වූ රූප සමූහය සාමාන්‍ය ජනයාට වැටහෙන්නේ අත නැමැති එකම, දෙය සැටියට ය. ඔවුහු පෙනෙන්නේත් මේ අත ම ය. තදට මෙළෙකට දැනෙන්නේත් මේ අත ම ය. සීතට උණුසුමට දැනෙන්නේත් මහතට දැනෙන්නේත් මේ අත මය යි සිතති. ඔවුන්ට එසේ වැටහෙන්නේ සමූහ ඝනයෙන් අතෙහි රූප වැසී තිබීම නිසා ය."


# "එක් වස්තුවක රූප - ගන්ධ - රස - ස්ප්‍ර‍ෂ්ටව්‍ය යන සියල්ල ම ඇත්තේ ය. වස්තුවක් අතින් අල්ලන කල්හි අතට හසුවන්නේ දැනෙන්නේ එහි ඇති පඨවි ධාතුව ය. ඇසට පෙනෙන්නේ වර්ණ රූපය ය. ඇසට පෙනෙන කොටස අතට අසු නො වේ. අතට අසුවන කොටස ඇසට නො පෙනේ. එහි නාසයට දිවට දැනෙන කොටස් නාසයට දිවට ම මිස, අතට නො දැනේ. ඇසට නො පෙනේ. අතට හසුවන්නේත් ඇසට පෙනෙන්නේත් එක ම දෙය යයි සිතීම ධර්ම විභාග නො දැනීම නිසා වන වැරදි හැඟීමකි."


# "එක වස්තුවක ඇති වයසින් නොයෙක් ප්‍ර‍මාණ වන රූප සියල්ල ම ගැන එකවර චිත්ත වීථි ඇති වන්නේ නො වේ. චිත්ත වීථි ඇති වන්නේ එක වස්තුවක ඇත්තා වූ වයසින් සමාන වූ රූපසමූහයක් අරමුණු කර ගෙන ය."


# “සුවණ්ණතා සුස්සරතා - සුසණ්ඨාන සුරූපතා
ආදිපච්ච පරිවාරෝ - සබ්බමෙතෙන ලබ්භති”

යන නිධිකණ්ඩ සූත්‍රයෙහි එන මේ ගාථාවෙන් ශරීරයාගේ යහපත් පැහැය හා ශරීරාවයවයන් ගේ යහපත් බව ද, ශරීරයා ගේ ශෝභාව ද, මිහිරි කටහඬ ද කුශල කර්මයෙන් ලැබෙන බව දක්වා තිබේ. ශරීරයෙහි උස මහතට ඇති ඇසට පෙනෙන කොටස, සෘතුජ රූප සමූහය ය. ගාථාවෙහි දැක්වෙන පැහැය හා යහපත් බව ද ශෝභනත්වය ද ඇත්තේ ඒ සෘතුජ රූප සමූහයෙහි ය. සෘතුජ රූපයන්ට අයත් ඒ යහපත් බව කර්මයෙන් වන දෙයක් සැටියට දක්වන්නේ සෘතුජ රූප සමූහයට කුශල කර්මය උපස්ථම්භන වශයෙන් ප්‍ර‍ත්‍ය වන හෙයිනි. ගාථාවෙහි දැක්වෙන මිහිරි කටහඬ චිත්තජ රූපයෝ ය. කුශල කර්මයා ගේ උපස්ථම්භනයෙන් හා පාලනයෙන් මිහිරි හඬ ඇති වීමට බාධක වූ සෙම් ආදියෙන් තොර ව උගුර යහපත් වේ. එයින් කථා කිරීමේ දී ඇතිවන චිත්තජ ශක්තිය වූ හඬ මිහිරි වේ. ශරීර වර්ණාදිය චක්ෂුඃ ප්‍ර‍සාදාදිය සේ කර්මයෙන් ම ඇති කරවන රූප වශයෙන් ගෙන කාරණය අවුල් නො කර ගත යුතුය.""දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll