303. ස්කන්ධ ද? උපාදානස්කන්ධ ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤


Q. දුක්ඛාර්‍ය්‍ය සත්‍යය ස්කන්ධ ද? උපාදානස්කන්ධ ද?

# පඤ්චස්කන්ධය හා උපාදානස්කන්ධ පස පිළිබඳව පහත වෙබ් ලිපිනයෙන් දැනුවත් වෙන්න.


ත්‍රිපිටක මූලාශ්‍රයක්: https://tipitaka.lk/sn-3-1-1-5-6/41-4/sinh

# චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය පිළිබඳව අභිධර්මානුකූලව දැනගන්න:

https://pitaka.lk/books/abhidharma-margaya/8-4-4.html

A / R. ‘‘රූපං, භික්ඛවෙ, දුක්ඛං, ...”

https://pitaka.lk/?node=231028&para=13&coll=cs,aps

“ඒ සතර පරිවර්තනය කෙසේද? රූපය දුක්ඛාර්‍ය්‍ය සත්‍යයයි දැනගතිමි. රූපසමුදය දුක්ඛසමුදයාර්‍ය්‍ය සත්‍යයයි දැනගතිමි. රූපනිරෝධය දුක්ඛනිරෝධාර්‍ය්‍ය සත්‍යයයි දැනගතිමි. රූපනිරෝධගාමිණී ප්‍රතිපදාව, දුක්ඛනිරොධ ගාමිණි ප්‍රතිපදාර්‍ය්‍ය සත්‍යයයි දැනගතිමි."

https://pitaka.lk/main?n=231071

“රූපය (ම) .... නප්‍රීතිසහගත ය, නසුඛසහගත ය, නඋපෙක්ෂා සහගත ය, ...”
http://www.thripitakaya.org/tipitakaya/Index/722?s=21752

“හැම රූපය (ම) .... ප්‍රීතිසහගත නො වූයේ ම ය, සුඛසහගත නො වූයේ ම ය, උපෙක්ෂාසහගත නො වූයේ ම ය, ...”

http://www.thripitakaya.org/tipitakaya/Index/722?s=21890

“... එහි සැකෙවින් පඤ්චොපාදානස්කන්ධදුඃඛයෝ කවරහ යත්: ඒ මෙසේ ය: රූපොපාදානස්කන්ධ ය, වේදනොපාදානස්කන්ධ ය, සංඥොපාදානස්කන්ධ ය, සංස්කාරොපාදානස්කන්ධ ය, විඥානොපාදානස්කන්ධ යි. මේ සැකෙවින් පඤ්චොපාදානස්කන්ධ දුඃඛයෝ ය යි කියනු ලැබෙත්.”

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll