945. යෝනිසෝමනසිකාරය යනු කුමක් ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤


Q. යෝණිසෝමණසිකාරය යන්නෙහි වචනාර්ථය පහදන්න!

මෙය ද කියවන්න!

[203. යෝනිසෝමනසිකාරය කරන්නේ මොනවා ද?]

A. “යොනිසො මනසිකාරා = නුවණින් මෙනෙහි කිරීමෙන්”
“යොනිසොමනසිකාරාති යොනිසො මනසිකාරෙන.”

“යොනිසො මනසිකාරො - අනිත්‍යදි වශයෙන් මෙනෙහි කිරීම.”
[යොනිසොමනසිකාරොති අනිච‍්චාදිවසෙන මනසිකාරො.]

“යොනිසො මනසිකාරො - උපාය මනසිකාර හා පථ මනසිකාර (උපාය හා මාර්ග) අනිත්‍ය ආදිය අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කරන්නහු, එය යොනිසෝ මනසිකාර නම් වේ. මෙයද කුමක් ඇතිකල්හි ජාති ආදිය වේද කුමක් නැතිකල්හි නොවේද? හටගැනීම හා අභාවයට යාම සිහිකිරීම් වශයෙන් පැවති බැවින් එයින් අන්‍ය වූ, ඒ නිසා මොහුට මේ යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මේ උපාය මනසිකාරයෙන් ප්‍රඥාවගේ අවබෝධය විය.”

[යොනිසොමනසිකාරාති උපායමනසිකාරා පථමනසිකාරා. අනිච‍්චාදීනි හි අනිච‍්චාදිතොව මනසිකරොතො යොනිසොමනසිකාරො නාම හොති. අයඤ‍්ච – “කිස‍්මිං නු ඛො සතිජාතිආදීනි හොන‍්ති, කිස‍්මිං අසති න හොන‍්තී”ති උදයබ‍්බයානුපස‍්සනාවසෙන පවත‍්තත‍්තා තෙසං අඤ‍්ඤතරො. තස‍්මාස‍්ස ඉතො යොනිසොමනසිකාරා ඉමිනා උපායමනසිකාරෙන අහු පඤ‍්ඤාය අභිසමයො,]

A. “යොනිසො මනසිකාරො - උපායෙන් මාර්ගයෙන් හේතුවෙන් අනිත්‍යයයි ආදි වශයෙන් මෙනෙහි කරයි. යොනිසො මනසිකාර නම් උපායෙන් මෙනෙහි කිරීම, මාර්ගයෙන් මෙනෙහි කිරීම අනිත්‍යයෙහි අනිත්‍යයයි ද දුකෙහි දුක්යයි ද අනාත්මයෙහි අනාත්මයයි ද අසුභයෙහි අසුභයයි ද සත්‍යනුලෝම වශයෙන් හෝ සිත වසඟකර ගැනීම, සිතා බැලීම. එකඟකර ගැනීම මෙනෙහි කිරීම යන මෙය. යොනිසො මනසිකාරය යයි කියනු ලැබේ. මෙසේ කීකල්හි යොනිසො මනසිකාරයෙහි ක්‍රියා ආරම්භ කෙරේ යන අර්ථයයි.”

[“යොනිසො මනසිකරොතීති උපායතො පථතො කාරණතො ‘අනිච‍්ච’න‍්තිආදිවසෙන මනසි කරොති. “යොනිසො මනසිකාරො නාම උපායමනසිකාරො පථමනසිකාරො, අනිච‍්චෙ අනිච‍්චන‍්ති දුක‍්ඛෙ දුක‍්ඛන‍්ති අනත‍්තනි අනත‍්තාති අසුභෙ අසුභන‍්ති සච‍්චානුලොමිකෙන වා චිත‍්තස‍්ස ආවට‍්ටනා අන‍්වාවට‍්ටනා ආභොගො සමන‍්නාහාරො මනසිකාරො, අයං වුච‍්චති යොනිසොමනසිකාරො”ති. එවං වුත‍්තෙ යොනිසොමනසිකාරෙ කම‍්මං ආරභතීති අත්‍ථො.”]

A. පටිසම්භිදාමග්ග අටුවාව - 637 පිටුව.

“යොනිසොමනසිකාරාති තෙසං තෙසං ධම්මානං සභාවපරිග්ගණ්හනාදිනා යථාවුත්තෙන උපායෙන පවත්තමනසිකාරා.”

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll