889. උගුරට හොරා බෙහෙත් (බේත්) බිව්වොත්?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. සුරාපානය කොට නිදාගෙන කිසිම කෙනෙක්ට කරදරයක් නැතිව ආපහු ප්‍රකුර්ති තත්වයෙන් නැගිටින්නාට, අකුසල් වැඩෙන අයුරු පහදන්න.

A. 1. (කාටවත් කරදරයක් නැතත්,) මත්වතුර / මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ ප්‍රධානතම අකුසල් විපාකයකි “ප්‍රඥාව දුර්වල වීම”. ප්‍රඥාව දුර්වල කල, කුමන නම් මෙලොව / ලෞකික හෝ පරලොව / ලෝකෝත්තර ධාර්මික දියුණුවක් ද?

2. (දුගතියේ නොගියහොත්,) ප්‍රඥාව දුර්වලව උපත ලද කල, කුමන නම් මෙලොව / ලෞකික හෝ පරලොව / ලෝකෝත්තර ධාර්මික දියුණුවක් ද?

3. ඇබ්බැහි වීමෙන් / තෘප්තියට නොපැමිණීමෙන් (තව තව දිගින් දිගට ම කිරීමට සිදු වීමෙන් / ආශා සිතීමෙන් / පෙළඹීමෙන්) මෙලොව-පරලොව දෙලොවින් ම පිරිහේ.

1. (“ගෘහපති පුත්‍රය, මත්වීමට හා ප්‍රමාදයට කරුණුවූ මත්පැන් බීමෙහි …. මේ දොෂ සයක් වෙත්. මේ ආත්මයෙහිම (හෙවත් තමා බලාසිටියදීම) ධනය පිරිහීම, කෝලාහල වැඩිවීම, රොග පීඩාවන්ට හේතුවීම, අපකීර්තිය ඇතිවීම, ලජ්ජා නැතිව හැසිරීම, නුවණ දුර්වල කිරීම (“පඤ්ඤාය දුබ්බලිකරණීත්වෙව”) සවැනි කාරණය වේ.”

2. [“මහණෙනි, රහමෙර පානය .... නිරයෙහි ඉපැත්මට හේතුවෙයි. තිරිසන් යෝනියෙහි ඉපැත්මට හේතුවෙයි. ප්‍රේත ලෝකයෙහි ඉපැත්මට හේතුවෙයි. රහමෙර පානය පිළිබඳවූ යම්කිසි ස්වල්පවු කර්ම විපාකය වූයේ මිනිස් ලොව උපන්නාහු උමතුවීමට හේතු වෙයි. කෙළතොල්ලෙක් හෝ වෙයි.”

3. {“මහණෙනි, කරුණු තුනක් සේවනය කිරීමෙහි තෘප්තියක් නැත. කවර තුනක්හුගේද යත්.
“මහණෙනි, නින්‍ද සේවනය කිරීමෙහි තෘප්තියක් නැත. මහණෙනි, සුරාපානය සේවනය කිරීමෙහි තෘප්තියක් නැත. මහණෙනි, මෛථුන ධර්‍මය සේවනය කිරීමෙහි තෘප්තියක් නැත. මහණෙනි, මේ කරුණු තුන සේවනය කිරීමෙහි තෘප්තියක් නැත.”
>3. “ඡට්ඨෙ සොප්පස්සාති නිද්දාය. පටිසෙවනාය නත්ථි තිත්තීති යථා යථා පටිසෙවති, තථා තථා රුච්චතියෙවාති තිත්ති නාම නත්ථි. සෙසපදද්වයෙපි එසෙව නයො. සචෙ හි මහාසමුද්දෙ උදකං සුරා භවෙය්‍ය, සුරාසොණ්ඩො ච මච්ඡො හුත්වා නිබ්බත්තෙය්‍ය, තස්ස තත්ථ චරන්තස්සපි සයන්තස්සපි තිත්ති නාම න භවෙය්‍ය. ඉමස්මිං සුත්තෙ වට්ටමෙව කථිතං.” - https://tipitaka.app/?a=ic10-11-si<}
{"පඤ්ඤාය දුබ්බලිකරණීති සාගතත්ථෙරස්ස විය කම්මස්සකතපඤ්ඤං දුබ්බලං කරොති, තස්මා “පඤ්ඤාය දුබ්බලිකරණී”ති වුච්චති. මග්ගපඤ්ඤං පන දුබ්බලං කාතුං න සක්කොති. අධිගතමග්ගානඤ්හි සා අන්තොමුඛමෙව න පවිසති."

https://tipitaka.app/?a=fc7-19-si

සුරාපාන ජාතකය. | “සරකානි / සරණානි” (උතුමන්ගේ) සිද්ධිය - කියවන්න.

https://pitaka.lk/main?n=26234&p=232

https://tipitaka.app/?a=ia14-546-si

http://www.thripitakaya.org/tipitakaya/Index/855?s=22544

https://tipitaka.lk/kn-jat-1-9/16-1/sinh

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll