769. ගණිකා වෘත්තිය නීතීගත කරොත්?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. ගණිකා වෘත්තිය, වෘත්තියක් වශයෙන් නීතී ගත කර ඇති රටක ගණිකාවක් ඇසුරු කීරිමෙන් වැරදිකාමසේවන ශික්ශා පදය කැඩෙනවාද?

Aකැඩෙනවා. [ඕනෑම රටක නීතියක්, සොබාදහමේ නීතියට (බුදුදහමට) යටත් ය.]

(පහත පින්තූරය පාදක කර ගන්න! - පළමු දහදෙනා "ස්ත්‍රීන්" ලෙස ද, දෙවන දහදෙනා "භාර්යාවන්" ලෙස ද ගත හැක.)

කැඩෙනවා. = [ගණිකාව නම් මුහුත්තිකා (20) (“මුහුත්තිකාති ගණිකා”) වේ - එනම් මොහොතකට හෙවත් යම් අනිස්ථිර (ස්ථිර නොවන) කාලයකට භාර්යාභාවයේ තබා ගන්නා ස්ත්‍රිය (“අචිරකාලං සංවාසත්ථාය ගහිතා ඉත්ථී මුහුත්තිකා නාමාති”) වන අතර, ඇය අනෙක් 19 දෙනාට ම ඇතුළත් නොවන කෙනෙකු වුවහොත් හා වෙනත් අයකුගේ මුහුත්තිකාවක් (ඒ වෙලාවට ගත් ගණිකාවක්) නොවුණහොත් පමණක් ම, පුරුෂයාට “කර්ම පථය” සිදු නොවන බව කිව හැකිය.

එනම් ඇය, ගණිකාවක් ලෙස තමා විසින් ම ස්වාධීන ජීවිතයක්, එනම්, වෙනත් කිසිවෙක් විසින් පෝෂණය නොකරන, වෙනත් කිසිවෙක් විසින් රකින-ආරක්ෂා නොකරන, නීතියෙන් හෝ සිතින් හෝ වෙනත් (උප)ක්‍රමයකින් වෙනත් කිසිවෙකුට බැඳී නොසිටින ජීවිතයක් ගත කළ යුතුය - එවිට ඇයට ද (අවසාන 12 දෙනා (9 - 20) බවට පත්වීමෙන් සිදුවන) “කර්ම පථය” සිදු නොවේ.

මෙවැනි / එවැනි ගණිකාවක් එකල (භාරතයේ) (අම්බපාලි, සිරීමා, ...) තබා, මෙකල ධනවත් රටවල ද සුලභ (වූවා) නොවේ - විරල ය. එබැවිනි.

T. "... කාමයේ වරදවා හැසිරීමේ අකුසල විපාක: නපුංසකාදීහු වෙති. පුරුෂයෝ ස්ත්‍රීහු වෙති. ස්ත්‍රීහු ස්ත්‍රීත්වයෙන් නො මිදෙති. විරූප වෙති. ජනයාට අප්‍රිය වෙති. ..." - දැනටමත් ස්ත්‍රීහු වී ඉපදී සිටීම ගැන, මේ අනුව ද කල්පනා කළ යුතුය.]

{මෙය ද කියවන්න - කර්මය හා කර්ම පථය යනු? හෝ
මෙය ද කියවන්න - අකුසල කර්මයෙන් අපායේ යන්නේ නැද්ද? කර්ම පථයෙන් විතර ද?
මෙය ද කියවන්න - කර්ම රැස් වෙන්නේ කොහොම ද?}

[පළමු අටදෙනා (1 - 8) පුරුෂයන් කරා පැමිණියත්, පුරුෂයෝ ඔවුන් කරා පැමිණියත්, පුරුෂයන්ට පමණක් මකර්ම පථය” සිදු වේ. කාමයෙහි හෝ කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් සියලු ම ස්ත්‍රීන්ට හා සියලු ම පුරුෂයන්ට යන පාර්ශව දෙකට ම අකුසල් "කර්ම" (ද) සිදු වේ.

අවසාන 12 දෙනා (9 - 20) පුරුෂයන් කරා පැමිණියත්, පුරුෂයෝ ඔවුන් කරා පැමිණියත්, එම ස්ත්‍රීන්ට ද “කර්ම පථය” සිදු වේ.]

{මූලාශ්‍ර - දීඝ නිකාය අට්ඨකථා - සංගීති සූත්‍ර වර්ණනා - අකුසලකම්මපථදසකවණ්ණනා.
මජ්ඣිම නිකාය අට්ඨකථා - සම්මා දිට්ඨි සූත්‍ර වර්ණනා - අකුසලකම්මපථවණ්ණනා.
ධම්මසංගණි අට්ඨකථා - අකුසලකම්මපථකථා.
(තවත් / මූලාශ්‍ර සඳහා පහත ම බලන්න.)}

[“පර” ස්ත්‍රීන් යනු “වෙන අයගේ” (“අනුන්ගේ”) ස්ත්‍රීන් පමණක් ම නොව, මෙම ලයිස්තුවේ ඇති 20 දෙනා යි - මෙහි (මෙම පින්තූරයේ) දක්වා ඇත්තේ පුරුෂයන්ට පමණක් ම කාම මිත්‍යාචාර කර්යම පථය සිදුවන ක්‍රමයි.]
 

{"තත්ථ අගමනීයට්ඨානං නාම පුරිසානං තාව මාතුරක්ඛිතා, පිතුරක්ඛිතා, මාතාපිතුරක්ඛිතා, භාතුරක්ඛිතා, භගිනිරක්ඛිතා, ඤාතිරක්ඛිතා, ගොත්තරක්ඛිතා, ධම්මරක්ඛිතා, සාරක්ඛා, සපරිදණ්ඩාති මාතුරක්ඛිතාදයො දස. ධනක්කීතා, ඡන්දවාසිනී, භොගවාසිනී, පටවාසිනී, ඔදපත්තකිනී, ඔභතචුම්බටා, දාසී ච භරියා ච, කම්මකාරී ච භරියා ච, ධජාහටා, මුහුත්තිකාති එතා ධනක්කීතාදයො දසාති වීසති. ඉත්ථීසු පන ද්වින්නං ¶ සාරක්ඛසපරිදණ්ඩානං දසන්නඤ්ච ධනක්කීතාදීනන්ති ද්වාදසන්නං ඉත්ථීනං අඤ්ඤෙ පුරිසා. ඉදං අගමනීයට්ඨානං නාම. සො පනෙස මිච්ඡාචාරො සීලාදිගුණරහිතෙ අගමනීයට්ඨානෙ අප්පසාවජ්ජො. සීලාදිගුණසම්පන්නෙ ¶ මහාසාවජ්ජො. තස්ස චත්තාරො සම්භාරා අගමනීයවත්ථු, තස්මිං සෙවනචිත්තං, සෙවනප්පයොගො, මග්ගෙනමග්ගප්පටිපත්තිඅධිවාසනන්ති. එකො පයොගො සාහත්ථිකො එව."
https://tipitaka.app/?a=fc9-364-si
https://tipitaka.app/?a=ga1-894-si
https://tipitaka.app/?a=4a2-275-si

"කාමෙසුමිච්ඡාචාරොති ¶ එත්ථ පන කාමෙසූති මෙථුනසමාචාරෙසු. මිච්ඡාචාරොති එකන්තනින්දිතො ලාමකාචාරො. ලක්ඛණතො පන අසද්ධම්මාධිප්පායෙන කායද්වාරප්පවත්තා අගමනීයට්ඨානවීතික්කමචෙතනා කාමෙසුමිච්ඡාචාරො. තත්ථ අගමනීයට්ඨානං නාම පුරිසානං තාව මාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතා මාතාපිතුරක්ඛිතා භාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා ¶ ගොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා සාරක්ඛා සපරිදණ්ඩාති මාතුරක්ඛිතාදයො දස, ධනක්කීතා ඡන්දවාසිනී භොගවාසිනී පටවාසිනී ඔදපත්තකිනී ඔභතචුම්බටා දාසී ච භරියා ච කම්මකාරී ච භරියා ච ධජාහටා මුහුත්තිකාති එතා ධනක්කීතාදයො දසාති වීසති ඉත්ථියො. ඉත්ථීසු පන ද්වින්නං සාරක්ඛසපරිදණ්ඩානං, දසන්නඤ්ච ධනක්කීතාදීනන්ති ද්වාදසන්නං ඉත්ථීනං අඤ්ඤෙ පුරිසා. ඉදං අගමනීයට්ඨානං නාම. සො පනෙස ¶ මිච්ඡාචාරො සීලාදිගුණරහිතෙ අගමනීයට්ඨානෙ අප්පසාවජ්ජො, සීලාදිගුණසම්පන්නෙ මහාසාවජ්ජො. තස්ස චත්තාරො සම්භාරා – අගමනීයවත්ථු, තස්මිං සෙවනචිත්තං, සෙවනප්පයොගො, මග්ගෙනමග්ගපටිපත්තිඅධිවාසනන්ති. එකො පයොගො සාහත්ථිකො එව."
https://tipitaka.app/?a=hb2-77-si

"ඉත්ථියා වා පුරිසමතිං පුරිසස්ස වා ඉත්ථිමතින්ති එත්ථ “ආරොචෙය්‍යා”ති පාඨසෙසො දට්ඨබ්බො. තෙනෙවාහ “තත්ථා”තිආදි. ජායාභාවෙති භරියාභාවෙ. ජාරභාවෙති පතිභාවෙ, නිමිත්තත්ථෙ චෙතං භුම්මවචනං. තස්මා භරියාභාවනිමිත්තං පතිභාවනිමිත්තං, භරියාභාවහෙතු පතිභාවහෙතු, භරියාභාවපච්චයා පතිභාවපච්චයා ආරොචෙතීති අත්ථො. එස නයො “ජායත්තනෙ ආරොචෙතී”තිආදීසුපි. “ජායත්තනෙ වා ජාරත්තනෙ වා”ති හි ඉදං යදත්ථං තං තෙසං මතිං ආරොචෙති ¶, තං දස්සනත්ථං වුත්තං. ඉදානි පන පදභාජනියං (පාරා· 302) වුත්තනයෙනාපි අත්ථං දස්සෙතුං “අපිචා”තිආදිමාහ. කිඤ්චාපි ඉත්ථිලිඞ්ගවසෙන පදභාජනියං වුත්තං, “ජායත්තනෙ වා ජාරත්තනෙ වා”ති පන නිද්දෙසස්ස උභයලිඞ්ගසාධාරණත්තා පුරිසලිඞ්ගවසෙනාපි යොජෙත්වා වත්තබ්බන්ති ආහ “එතෙනෙව උපායෙනා”තිආදි. මුහුත්තිකාති ගණිකා. “අන්තමසො තඞ්ඛණිකායපී”ති ඉදං නිදස්සනමත්තන්ති ආහ “එතෙනෙව උපායෙනා”තිආදි."
https://tipitaka.app/?a=5k14-34-si

"පුරිසෙහි සහ යථා සංවාසං න කරොති, එවං මාතරා රක්ඛිතා මාතුරක්ඛිතා. යථාහ “මාතුරක්ඛිතා නාම මාතා රක්ඛති ගොපෙති ඉස්සරියං කාරෙති වසං වත්තෙතී”ති. පිතුරක්ඛිතාදීසුපි එසෙව නයො. තත්ථ යස්මිං කොණ්ඩඤ්ඤාදිගොත්තෙ ජාතා, තස්මිංයෙව ගොත්තෙ ජාතෙහි ¶ රක්ඛිතා ගොත්තරක්ඛිතා. යථාහ “ගොත්තරක්ඛිතා නාම සගොත්තා රක්ඛන්තී”තිආදි. එකං සත්ථාරං උද්දිස්ස පබ්බජිතෙහි වා එකගණපරියාපන්නෙහි වා රක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා නාම. යථාහ “ධම්මරක්ඛිතා නාම සහධම්මිකා රක්ඛන්තී”තිආදි (පාරා· 304). සාරක්ඛා නාම “ගබ්භෙපි පරිග්ගහිතා හොති ‘මය්හං එසා’ති අන්තමසො මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපී”ති පාළියං වුත්තසරූපා. සපරිදණ්ඩා නාම “කෙහිචි දණ්ඩො ඨපිතො හොති ‘යො ඉත්ථන්නාමං ඉත්ථිං ගච්ඡති, තස්ස එත්තකො දණ්ඩො”ති වුත්තසරූපාති අයං දසන්නං ඉත්ථීනං සරූපසඞ්ඛෙපො. ඉමාසු දසසු සාරක්ඛසපරිදණ්ඩානං ද්වින්නං පරපුරිසසෙවායං මිච්ඡාචාරො හොති, ඉතරාසං න හොති. ඉමා දසපි පඤ්චසීලං රක්ඛන්තෙහි අගමනීයා.
දසසු භරියාසු “ධනක්කීතා නාම ධනෙන කිණිත්වා වාසෙතී”ති වුත්තත්තා භරියභාවාය අප්පකං වා බහුං වා ධනං දත්වා ගහිතා ධනක්කීතා නාම. “ඡන්දවාසිනී නාම පියො පියං වාසෙතී”ති වුත්තත්තා අත්තරුචියා සංවසිතෙන පුරිසෙන සම්පටිච්ඡිතා ඡන්දවාසිනී නාම. “භොගවාසිනී නාම භොගං දත්වා වාසෙතී”ති වුත්තත්තා උදුක්ඛලමුසලාදිගෙහොපකරණං ලභිත්වා භරියභාවං ගච්ඡන්තී ජනපදිත්ථී භොගවාසිනී නාම. “පටවාසිනී නාම පටං දත්වා වාසෙතී”ති වුත්තත්තා නිවාසනමත්තං වා පාරුපනමත්තං වා ලද්ධා භරියභාවං ගච්ඡන්තී දලිද්දිත්ථී පටවාසිනී නාම. ඔදපත්තකිනී නාම “උදකපත්තං ආමසිත්වා වාසෙතී”ති (පාරා· 304) වුත්තත්තා “ඉදං උදකං විය සංසට්ඨා අභෙජ්ජා හොථා”ති වත්වා එකස්මිං උදකපත්තෙ පුරිසෙන සද්ධිං හත්ථං ඔතාරෙත්වා භරියභාවං නීතො මාතුගාමො වුච්චති. “ඔභටචුම්බටා නාම චුම්බටං ඔරොපෙත්වා ¶ වාසෙතී”ති (පාරා· 304) වුත්තත්තා සීසතො චුම්බටං ඔරොපෙත්වා භරියභාවමුපනීතා කට්ඨහාරිකාදිඉත්ථී ඔභටචුම්බටා නාම. දාසී ¶ ච භරියා ච නාම “දාසී චෙව හොති භරියා චා”ති (පාරා· 304) වුත්තත්තා භරියං කත්වා වාසිතා “තස්සෙව දාසී ච භරියා චා”ති වුත්තා. කම්මකාරී ච භරියා ච නාම “කම්මකාරී චෙව හොති භරියා චා”ති (පාරා· 304) වුත්තත්තා පධානිත්ථිනිරපෙක්ඛෙන කුටුම්බකිච්චං කාරෙත්වා භරියභාවං නීතා භරියා කතකම්මා “කම්මකාරී ච භරියා චා”ති වුත්තා. “ධජාහටා නාම කරමරානීතා වුච්චතී”ති (පාරා· 304) වුත්තත්තා ධජං උස්සාපෙත්වා ගච්ඡන්තියා මහාසෙනාය සද්ධිං ගන්ත්වා පරවිසයං විලුම්පන්තෙන පච්ඡින්දිත්වා ආනෙත්වා භරියභාවමුපනීතා ඉත්ථී ධජාහටා නාම. “මුහුත්තිකා නාම තඞ්ඛණිකා වුච්චතී”ති (පාරා· 304) වුත්තත්තා අචිරකාලං සංවාසත්ථාය ගහිතා ඉත්ථී මුහුත්තිකා නාමාති අයං දසන්නං භරියානං සරූපසඞ්ඛෙපො. යථාවුත්තාසු දසසු ඉත්ථීසු අඤ්ඤතරං දසන්නං භරියානං අඤ්ඤතරට්ඨානෙ ඨපනත්ථමධිප්පෙතභාවං වත්තුං පුරිසෙන “ගච්ඡ භන්තෙ ඉත්ථන්නාමං මාතුරක්ඛිතං බ්‍රූහි ‘හොහි කිර ඉත්ථන්නාමස්ස භරියා ධනක්කීතා’ති”ආදිනා නයෙන දින්නසන්දෙසං “සාධු උපාසකා”තිආදිනා නයෙන වචීභෙදං කත්වා වා සීසකම්පනාදිවසෙන වා පටිග්ගණ්හාතීති ආහ “පටිග්ගණ්හාති සන්දෙසං පුරිසස්සා”ති."
https://tipitaka.app/?a=5m3-80-si

"පඤ්චමෙ සඤ්චරිත්තන්ති ඉත්ථිපුරිසානං අන්තරෙ සංචරණභාවං. සමාපජ්ජෙය්‍යාති සම්මා පටිග්ගණ්හනවීමංසනපච්චාහරණානි කරොන්තො ආපජ්ජෙය්‍ය. ඉත්ථියා වාතිආදි සමාපජ්ජනාකාරදස්සනං. තත්ථ ඉත්ථියා වා පුරිසමතින්ති පුරිසෙන වා තස්ස මාතාපිතාදීහි වා පෙසිතො පුරිසස්ස මතිං අධිප්පායං ඉත්ථියා ආරොචෙය්‍යාති අත්ථො. පුරිසස්ස වා ඉත්ථිමතින්ති ඉත්ථියා වා තස්සා මාතාපිතාදීහි වා පෙසිතො ඉත්ථියා මතිං අධිප්පායං පුරිසස්ස ¶ ආරොචෙය්‍යාති අත්ථො. ජායත්තනෙ වා ජාරත්තනෙ වාති ජායභාවෙ වා ජාරභාවෙ වා. පුරිසස්ස හි මතිං ඉත්ථියා ආරොචෙන්තො ජායත්තනෙ ආරොචෙති, ඉත්ථියා මතිං පුරිසස්ස ආරොචෙන්තො ජාරත්තනෙ ආරොචෙති. අපිච පුරිසස්සෙව මතිං ඉත්ථියා ආරොචෙන්තො ජායත්තනෙ වා ආරොචෙති නිබද්ධභරියභාවෙ, ජාරත්තනෙ වා මිච්ඡාචාරභාවෙ, තෙනෙවස්ස පදභාජනෙ (පාරා· 302) “ජායත්තනෙ වාති ජායා භවිස්සසි, ජාරත්තනෙ වාති ජාරී භවිස්සසී”ති වුත්තං. එතෙනෙව උපායෙන ඉත්ථියා මතිං පුරිසස්ස ආරොචනෙපි “පති භවිස්සසි, ජාරො භවිස්සසී”ති ¶ වත්තබ්බතා වෙදිතබ්බා. අන්තමසො තඞ්ඛණිකායපීති සබ්බන්තිමෙන පරිච්ඡෙදෙන යා අයං තඞ්ඛණෙ මුහුත්තමත්තෙ සංවසිතබ්බතො “තඞ්ඛණිකා”ති වුච්චති, මුහුත්තිකාති අත්ථො. තස්සාපි “මුහුත්තිකා භවිස්සසී”ති එවං පුරිසස්ස මතිං ආරොචෙන්තස්ස සඞ්ඝාදිසෙසො, එතෙනෙව උපායෙන “මුහුත්තිකො භවිස්සසී”ති එවං පුරිසස්ස ඉත්ථිමතිං ආරොචෙන්තොපි සඞ්ඝාදිසෙසං ආපජ්ජතීති වෙදිතබ්බො."
https://tipitaka.app/?a=5f5-19-si

"“යො පන භික‍්ඛු සඤ‍්චරිත‍්තං සමාපජ‍්ජෙය්‍ය ඉත්‍ථියා වා පුරිසමතිං පුරිසස‍්ස වා ඉත්‍ථිමතිං, ජායත‍්තනෙ වා ජාරත‍්තනෙ වා, අන‍්තමසො තඞ‍්ඛණිකායපි, සඞ‍්ඝාදිසෙසො”ති.
“යම් මහණෙක් භාර්‍ය්‍යාභාවයෙහි වේවයි, මිථ්‍යාචාර භාවයෙහි වේවයි, පුරුෂමතිය ස්ත්‍රියට හෝ ස්ත්‍රීමතිය පුරුෂයාහට හෝ යටතින් එමොහොත සෙව්නා කැමැති මාගමකට හෝ ගෙණ එමින් සඤ්චරණභාවයට වදනේ නම් සඟවෙසෙස් වේ.”
[දුතියපඤ‍්ඤත‍්ති.]
(දෙවන පැණවීමයි.)
13. යො පනාති යො යාදිසො -පෙ-
13. යො පන යනු යමෙක් යම්බඳු වූවෙක් ...
භික‍්ඛූ‘ති -පෙ- අයං ඉමස‍්මිං අත්‍ථෙ අධිප‍්පෙතො ‘භික‍්ඛූ’ති.
භික්ඛු යනු ... මේ තෙමේ මේ අර්‍ත්‍ථයෙහි ‘භික්‍ෂු’ය යි අධිප්‍රෙත ය.
සඤ‍්චරිත‍්තං සමාපජ‍්ජෙය්‍යාති ඉත්‍ථියා වා පහිතො පුරිසස‍්ස සන‍්තිකෙ ගච‍්ඡති, පුරිසෙන වා පහිතො ඉත්‍ථියා සන‍්තිකෙ ගච‍්ඡති.
සංචරිත්තං සමාපජ්ජය්‍ය යනු: ස්ත්‍රිය විසින් යවන ලද්දේ පුරුෂයා සමීපයට යේ ද, පුරුෂයා විසින් යවන ලද්දේ ස්ත්‍රියගේ සමීපයට යේ ද,
ඉත්‍ථියා වා පුරිසමතින‍්ති පුරිසස‍්ස මතිං ඉත්‍ථියා වා ආරොචෙති.
ඉත්‍ථියා වා පුරිස මතිං යනු: පුරුෂාගේ අදහස ස්ත්‍රියට හෝ කියයි ද,
පුරිසස‍්ස වා ඉත්‍ථිමතින‍්ති ඉත්‍ථියා මතිං පුරිසස‍්ස වා ආරොචෙති.
පුරිසස්ස වා ඉත්‍ථිමතිං යනු: ස්ත්‍රියගේ අදහස පුරුෂයාට හෝ කියයි ද,
ජායත‍්තනෙ වා‘ති ජායා භවිස‍්සසි.
ජායත්තනෙ වා යනු: බිරිඳ වන්නෙහි ය යි ...
ජාරත‍්තනෙ වා‘ති ජාරී භවිස‍්සසි.
ජාරත්තනෙ වා යනු: සොර අඹු වන්නෙහි ය යි ...
අන‍්තමසො තං ඛණිකායපීති මුහුත‍්තිකා භවිස‍්සසි .
අන්තමසො තඞ්ඛණිකායපි යනු: එ මොහොතෙහි අඹු වන්නෙහිය යි
සඞ‍්ඝාදිසෙසොති -පෙ- තෙනපි වුච‍්චති සඞ‍්ඝාදිසෙසොති.
සඞ්ඝාදිසෙසො යනු ... එයිනුදු ‘සඟවෙසෙස’යි කියනු ලැබේ.
14. දස ඉත්‍ථියො: මාතුරක‍්ඛිතා, පිතුරක‍්ඛිතා, මාතාපිතුරක‍්ඛිතා, භාතුරක‍්ඛිතා, භගිනිරක‍්ඛිතා, ඤාතිරක‍්ඛිතා, ගොත‍්තරක‍්ඛිතා, ධම‍්මරක‍්ඛිතා, සාරක‍්ඛා, සපරිදණ‍්ඩා.
14. ස්ත්‍රීහු දස දෙනෙකි; මාතුරක්ඛිතා ය, පිතුරක්ඛිතා ය, මාතාපිතුරක්ඛිතා ය, භාතුරක්ඛිතා ය, භගිනිරක්ඛිතා ය, ඤාතිරක්ඛිතා ය, ගොත්තරක්ඛිතා ය, ධම්මරක්ඛිතා ය, සාරක්ඛා ය, සපරිදණ්ඩා ය යන මොහු යි.
දස භරියායො: ධනක‍්කීතා, ඡන්‍දවාසිනී, භොගවාසිනී, පටවාසිනී, ඔදපත‍්තකිනී, ඔභටචුම‍්බටා, දාසී ච භරියා ච, කම‍්මකාරී ච භරියා ච, ධජාහටා, මුහුත‍්තිකා.
භාර්‍ය්‍යාවෝ දස දෙනෙකි: ධනක්කීතා ය, ඡන්‍දවාසිනී ය, භොගවාසිනී ය, පටවාසිනී ය, ඔදපත්තකිනී ය, ඔභතචුම්බටා ය, දාසිභරියා ය, කම්මකාරී භරියා ය, ධජාහටා ය, මුහුත්තිකා ය, යන මොහු යි.
මාතුරක‍්ඛිතා නාම: මාතා රක‍්ඛති ගොපෙති ඉස‍්සරියං කරොති වසං වත‍්තෙති.
මාතුරක්ඛිතා නම්: මවු තොමෝ (යම් ස්ත්‍රියක) රකී ද, ගුප්තස්ථානයෙහි තබා රකියි ද ස්වෛර විහරණයට ඉඩ නො දෙයි ද තමා වශයෙහි පවත්වයි ද, (ඕ තොමෝ යි.)
පිතුරක‍්ඛිතා නාම: පිතා රක‍්ඛති ගොපෙති ඉස‍්සරියං කාරෙති වසං වත‍්තෙති.
පිතුරක්ඛිතා නම්: යම් මාගමක් පිය තෙමේ රකියි ද, ගෝපනය කෙරෙයි ද ස්වෛර විහරණයට ඉඩ නො දෙයි ද, සිය වශයෙහි පවත්වයි ද, (ඕ තොමෝ යි)
මාතාපිතුරක‍්ඛිතා නාම: මාතාපිතරො රක‍්ඛන‍්ති ගොපෙන‍්ති ඉස‍්සරියං කාරෙන‍්ති වසං වත‍්තෙන‍්ති.
මාතාපිතුරක්ඛිතා නම්: මවුපිය දෙදෙනා ම යම් ස්ත්‍රියක රකිත් ද, ගෝපනය කරත් ද, ස්වෛරිණී වන්නට ඉඩ නො දෙත් ද, වශයෙහි පවත්වත් ද (ඒ ස්ත්‍රී යි.)
භාතුරක‍්ඛිතා නාම: භාතා රක‍්ඛති ගොපෙති ඉස‍්සරියං කාරෙති වසං වත‍්තෙති.
භාතුරක්ඛිතා නම්: යම් ස්ත්‍රියක සොහොවුරු තෙමේ රකියි ද, ගෝපනය කෙරෙයි ද, ස්වෛරිණී වන්නට ඉඩ නො දෙයි ද, වශයෙහි පවත්වයි ද, (ඕ තොමෝ යි.)
භගිනිරක‍්ඛිතා නාම: භගිනී රක‍්ඛති ගොපෙති ඉස‍්සරියං කරොති වසං වත‍්තෙති.
භගිනිරක්ඛිතා නම්: යම් මාගමක බිහිනි තොමෝ රකියි ද, ගෝපනය කෙරෙයි ද, ස්වෛරිණී වන්නට ඉඩ නො දෙයි ද, වශයෙහි පවත්වයි ද, (ඕ තොමෝය.)
ඤාතිරක‍්ඛිතා නාම: ඤාතකා රක‍්ඛන‍්ති ගොපෙන‍්ති ඉස‍්සරියං කාරෙන‍්ති වසං වත‍්තෙන‍්ති.
ඤාතිරක්ඛිතා නම්: යම් ස්ත්‍රියක නෑයෝ රකිත් ද, ගෝපනය කෙරෙත් ද, ස්වෛරිණී වන්නට ඉඩ නො දෙත් ද, වශයෙහි පවත්වත් ද, (ඕ තොමෝ යි.)
ගොත‍්තරක‍්ඛිතා නාම: සගොත‍්තා රක‍්ඛන‍්ති ගොපෙන‍්ති ඉස‍්සරියං කාරෙන‍්ති වසං වත‍්තෙන‍්ති.
ගොත්තරක්ඛිතා නම්: යම් මාගමක සමානගොත්‍රඇතියෝ රකිත් ද, ගෝපනය කෙරෙත් ද, ස්වෛරිණීවන්නට ඉඩ නො දෙත් ද, වශයෙහි පවත්වත් ද, (ඕ තොමෝ යි.)
ධම‍්මරක‍්ඛිතා නාම: සහධම‍්මිකා රක‍්ඛන‍්ති ගොපෙන‍්ති ඉස‍්සරියං කාරෙන‍්ති වසං වත‍්තෙන‍්ති.
ධම්මරක්ඛිතා නම්: යම් මාගමක සහදැමියෝ රකිත් ද, ගෝපනය කෙරෙත් ද, ස්වෛරිණීවන්නට ඉඩ නො දෙත් ද, වශයෙහි පවත්වත් ද, (ඕ තොමෝ යි.)
සාරක‍්ඛා නාම: ගබ‍්භෙපි පරිග‍්ගහීතා හොති ‘මය‍්හං එසා’ති. අන‍්තමසො මාලාගුණපරික‍්ඛිත‍්තාපි.
සාරක්ඛා නම්: යම් මාගමක ගැබෙහි දී ම ‘මෝ මට අයත්වන්නී ය’යි වෙන් කොට ගන්නා ලද්දියක් වෙයි ද, යටත් පිරිසෙයින් මල්දමකින් පිරිකෙවු කරණ ලද්දී වෙයි ද, (ඕ තොමෝ යි.)
සපරිදණ‍්ඩා නාම: කෙහිචි දණ‍්ඩො ඨපිතො හොති ‘යො ඉත්‍ථන‍්නාමං ඉත්‍ථිං ගච‍්ඡති එත‍්තකො දණ‍්ඩො’ති.
සපරිදණ්ඩා නම්: කිසිවකු විසින් “යමෙක් මෙනම් ස්ත්‍රිය කරා යේ නම් මෙ පමණ දඩ ය”යි යම් මාගමක ඇරැබ දඩ තබන ලද්දේ වෙයි ද (ඕ තොමෝ යි.)
ධනක‍්කීතා නාම: ධනෙන කිණිත්‍වා වාසෙති.
ධනක්කිතා නම්: ධනයෙන් පෙරළා ගෙණ වාසය කරවයි ද (ඕ තොමෝ යි)
ඡන්‍දවාසිනී නාම: පියො පියං වාසෙති.
ඡන්‍දවාසිනී නම්: ප්‍රියයෙක් යම් ප්‍රියාවක වාසය කරවයි ද (ඕ තොමෝ යි.)
භොගවාසිනී නාම: භොගං දත්‍වා වාසෙති.
භොගවාසිනී නම්: යම් මාගමක භොග දී වාසය කරවයි ද (ඕ තොමෝ යි.)
පටවාසිනී නාම: පටං දත්‍වා වාසෙති.
පටවාසිනී නම්: යම් මාගමක පිළි දී වාසය කරවයි ද (ඕ තොමෝ යි.)
ඔදපත‍්තකිනී නාම: උදකපත‍්තං ආමසිත්‍වා වාසෙති.
ඔදපත්තකිනී නම්: යම් මාගමක දිය බඳුනක අත එව (ඒ හා සමව) වාසය කරවයි ද (ඕ තොමෝ යි.)
ඔභතචුම‍්බටා1 නාම: චුම‍්බටං ඔරොපෙත්‍වා වාසෙති.
ඔහතවුම්බටා නම්: යම් මාගමක සුඹුළුව පහකොට තමා වෙත වාසය කරවයි ද (ඕ තොමෝ යි.)
දාසී නාම: දාසී චෙව හොති භරියා ච.
දාසී නම්: යමක් දැස්ස වූවා බිරිය ද වෙයි.
කම‍්මකාරී නාම: කම‍්මකාරී චෙව හොති භරියා ච.
කම්මකාරී නම්: යම් මාගමක් මිඩියක් වූවා බිරිය වෙයි ද (ඕ තොමෝ යි.)
ධජාහටා නාම: කරමරානීතා වුච‍්චති.
ධජාහටා නම්: බලාත්කාරයෙන් ගෙණෙන ලද්දී කියනු ලැබේ.
මුහුත‍්තිකා නාම: තඞ‍්ඛණිකා වුච‍්චති.
මුහුත්තිකා නම්: එකෙණෙහි කැඳවා ගන්නා ලද ස්ත්‍රිය කියනු ලැබේ."
https://tipitaka.lk/vp-prj-3-5/7-2/pali
https://tipitaka.lk/vp-prj-3-5/7-2/sinh

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll