776. ක්ෂණික ප්‍රතිඵල ඕනෙ ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Q. යාලුවනේ ලොකු උපදෙසක් ඕනෙ ඔයාලගෙන්, කොයිවෙලෙත් මානසිකව වැටෙනකොට ප්‍රගුණ කරන්න සුදුසුම භාවනාව මොකක්ද? ජීවිතේට මොන තරම් නරක දේවල් සිද්ධ උනත් හිත දශමයක්වත්ව ට්ටගන්නැතිවෙන්න උපකාර වෙන විදියෙ භාවනාවක් තියෙනවද?
බුද්ධ වචනයම දක්වන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම වටිනව.

A. “භාවනා” නම් ඕනා තරම් ඇත. නමුත් ඒ ඕනෑම භාවනාවක් වැඩීමට සීලය (කය-වචනය සංවර වීම) උවමනාය.

එමෙන් ම “භාවනාව” යනු, හොඳ/කුසල්, දෙයක්/අරමුණක් දිගු කලක් වැඩීම - පුහුණු කිරීම - දියුණු කිරීම ය.
එවැනි “සම්මා භාවනා” වෙනුවට අපි නොදැනුවත්ව ම බොහෝ නොයෙක් “මිත්‍යා භාවනා” (වැරදි/මිත්‍යා/අකුසල් අරමුණු) වඩමින් සිටි නිසා ම / සිටීම ම තමා ඔක්කොම ප්‍රශ්නවලට මුල.

“සම්මා භාවනා” (නිවැරදි/ප්‍රඥා/කුසල් අරමුණු) යම් කාලයක් පුහුණු කරන්නේ නැතිව, එක පාරම ප්‍රතිඵල ලැබෙන විදිහට භාවනාව ප්‍රයෝගිකව යොදාගන්න දුෂ්කර නිසා - කුසල් අරමුණු නිතර සිතන්න / පුරුදු කරන්න (ආරම්භ කරන්න).

(නොකඩවා) කොච්චර කල් මැනවින් පුරුදු කරනවාද, කොපමණ හොඳින් වැඩුනද කියන එක අනුව තමා, ඊළඟට මොහොතින් ක්ෂණික ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ.

රාගයට අශුභය, ද්වේශයට මෛත්‍රිය, මෝහට විදර්ශනා, අශ්‍රද්ධාවට ශ්‍රද්ධාව, මසුරුකමට දානය, ... මේ විදිහට කොටින් ම නරක කායික ක්‍රියාවලට හොඳ කායික ක්‍රියා, නරක වාචසික ක්‍රියා (වචන) වෙනුවට හොඳ වාචසික ක්‍රියා, නරක මානසික ක්‍රියා (සිත් / සිතුවිලි) වෙනුවට හොඳ මානසික ක්‍රියා, (හා/හෝ නිත්‍යට අනිත්‍ය - සැපට දුක - ආත්මයට අනාත්මය යන හැඳිනීම් / දැක්ම) වැඩීම - පුහුණු කිරීම - දියුණු කිරීම නොකඩවා කරනවා නම් ක්ෂණික ප්‍රතිඵලත් ලැබෙනවා දවසක.

[“සීලතීති සීලං, කායවචීකම්මානි සමාදහතීති අත්ථො. සුසිල්‍යවසෙන හි කායකම්මාදීනි අවිප්පකිණ්ණානි සම්පති, ආයතිඤ්ච හිතසුඛාවහානි සම්මා ඨපිතානි සමාහිතානි හොන්ති, සීලයති උපධාරෙතීති වා සීලං. උපධාරණං පනෙත්ථ කුසලානං අධිට්ඨානභාවො. භාවෙති කුසලධම්මෙ ආසෙවති වඩ්ඪෙති එතායාති භාවනා.”
https://tipitaka.app/?a=6j25-95-si]

{"දීයති එතෙනාති දානං, පරිච්චාගචෙතනා. එවං සෙසෙසුපි. සීලතීති සීලං, කායවචීකම්මානි සමාදහති, සම්මා ඨපෙතීත්‍යත්ථො, සීලයති වා උපධාරෙතීති සීලං ¶, උපධාරණං පනෙත්ථ කුසලානං අධිට්ඨානභාවො. තථා හි වුත්තං “සීලෙ පතිට්ඨායා”ත්‍යාදි (සං· නි· 1.23, 192). භාවෙති කුසලෙ ධම්මෙ ආසෙවති වඩ්ඪෙති එතායාති භාවනා. අපචායති පූජාවසෙන සාමීචිං කරොති එතෙනාති අපචායනං. තංතංකිච්චකරණෙ බ්‍යාවටස්ස භාවො වෙය්‍යාවච්චං. අත්තනො සන්තානෙ නිබ්බත්තා පත්ති දීයති එතෙනාති පත්තිදානං. පත්තිං අනුමොදති එතායාති පත්තානුමොදනා. ධම්මං සුණන්ති එතෙනාති ධම්මස්සවනං. ධම්මං දෙසෙන්ති එතායාති ධම්මදෙසනා. දිට්ඨියා උජුකරණං දිට්ඨිජුකම්මං."
https://tipitaka.app/?a=6i13-64-si}

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴

෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll